Kwaliteit

Werken aan kwaliteit

Spelenderwijs Utrecht vindt dat u en uw kind recht hebben op de beste kwaliteit. Wij besteden veel aandacht aan verbetering van de kwaliteit.

Hoe doen wij dat?

 • Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Zo weet u wat de afspraken zijn en is duidelijk wat u van ons kunt verwachten.
 • Wij vinden het belangrijk om naar u te luisteren. Samenwerken met ouders is voor ons uitgangspunt. Wij horen graag uw mening en zijn benieuwd naar uw bijdrage.
 • Wij investeren in medewerkers. Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers. Alle medewerkers hebben een HBO- of MBO opleiding gevolgd. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig in het werken met het jonge kind en worden jaarlijks geschoold. De medewerkers op de groep ontvangen coaching en intervisie.
 • Wij formuleren beleid In ons kwaliteitsbeleid leggen wij procedures en afspraken vast. Hierdoor hanteert elk peutercentrum dezelfde afspraken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat er ook de nodige ruimte is om aan te sluiten bij het karakter van het peutercentrum en de wensen van de ouders.
 • Wij voldoen aan alle wettelijke kaders en de Utrechtse gemeentelijke verordening. Alle peutercentra van Spelenderwijs Utrecht houden zich aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen.

  We voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en het besluit kwaliteit kinderopvang en de regeling wet kinderopvang. Elke locatie wordt jaarlijks geïnspecteerd. De Inspectie Kinderopvang beoordeelt of het peutercentrum voldoet aan de eisen. Voor elke locatie wordt een rapport opgesteld. U vindt een link naar het rapport van de inspectie over uw peutercentrum via onze website.

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een risico op (taal)achterstand. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van VVE op peuterspeelzalen en bekijkt of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over VVE.
   

Meer informatie

Marjo Dorr Web
Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl

Copyright 2021